Home > Články > Výcvik > seriál Kůň na lonži > Kůň na lonži 13 – Chambon

Kůň na lonži 13 – Chambon

O této „kontroverzní“ pomocné otěži už bylo hodně napsání v knize Lonžování. Ve zkratce tedy zopakuji působení chambonu: je to nepružný řemen vedený od obřišníku mezi předníma nohama koně, ukončený kroužkem, kterým prochází nepružné lanko a vidlicovitě se rozbíhá doprava a doleva skrze kroužky speciálního nátylníku, dále podél lícnic uzdečky, jeho konce jsou na každé straně zapnuté karabinkami do kroužků udidla. Chambon má jediný úkol: zabránit nadměrnému zvedání hlavy koně. Docílí toho tak, že ve chvíli, kdy se hlava koně zvedne výš, než je žádoucí (podle nastavené délky chambonu), nepružné lanko se napne a začne koně táhnout jednak za nátylník směrem dolů, jednak mu pohne udidlem nahoru do koutků huby. Obojí má přimět koně, aby hlavu opět snížil. Kromě zvedání hlavy nad určenou úroveň chambon nijak neovlivní pohyb hlavy a krku do jiných stran: dopředu ani dozadu, doprava či doleva nebo dolů.

Proč začít lonžovat na chambonu?

Pokud si přečtete minulé dva díly tohoto seriálu, uděláte si představu, o co ve výcviku koně usilujeme a že jsme ve fázi, kdy chceme, aby se kůň naučil při pohybu používat břicho a hřbet, aby uměl stabilizovat páteř a tak ji aspoň trochu chránil před zatížením jezdcem. Aby si uměl najít novou rovnováhu podobnou té, kterou bude uplatňovat i pod jezdcem, novou koordinaci pohybu, kdy se více spolehne na své tělo a končetiny, než na krk a hlavu. A k tomu se musí naučit chodit s hlavou a krkem vytaženým dopředu a dolů. Jsou koně, kteří tuto pozici udrží „sami od sebe“ nebo jen po jednoduchém nácviku zcela bez problémů. Jsou koně, kteří jsou schopni či ochotni „na povel“ snížit hlavu a krk jen do určité úrovně, pro náš účel nedostačující. Je potřeba „posunout jejich hranice“ krok po kroku dál. Koni neřekneme slovy, že má dát hlavu níž a chvíli tak vydržet. Musíme mu to ukázat. Pokud je kůň skutečně poslušný, lze ho pokaždé, kdy má hlavu výš, než chceme, povelem či dotykem nebo tahem přimět hlavu snížit (viz minulý díl). Pokud však hlavu v této pozici neudrží a hned ji dá zpět nahoru, je tento postup neefektivní. Kůň se bude pouze upevňovat v nežádoucím způsobu pohybu. Nebo ne vždy důsledně zareagujeme svým povelem pro snížení hlavy.

A v tu chvíli nám může pomoct chambon. POKAŽDÉ, když kůň zvedne hlavu nad požadovanou úroveň, tedy PŘESNĚ A VŽDY VE STEJNÉ VÝŠCE, dá signál pro snížení hlavy. Jeho působení je důsledné, okamžité, stále stejné, spravedlivé. Záleží jen na tom, jakou délku chambonu si nastavíme.

Obr. 1: Mladý kůň na začátku práce se chambonem. Zatím nekluše s ideálně vyklenutým krkem dopředu a dolů a s vyklenutým hřbetem, ale jde pěkně energicky od zádě a v dobré rovnováze.Obr. 1: Mladý kůň na začátku práce se chambonem. Zatím nekluše s ideálně vyklenutým krkem dopředu a dolů a s vyklenutým hřbetem, ale jde pěkně energicky od zádě a v dobré rovnováze.

Kdy začít lonžovat na chambonu? 

Samozřejmě nelze vzít „zeleného“ koně, nasadit mu uzdečku, chambon, lonž a začít ho rovnat na kruhu. Aby chambon nebyl skutečně lámáním, kažením, strašením, bojem, je třeba s koněm podstoupit systematický výcvik přibližně v duchu, v jakém vedu tento seriál. To znamená:

  • kůň by měl vědět, že na tlak na týl je třeba hned snížit hlavu;
  • měl by umět na signál snížit hlavu (aspoň dle svých možností a schopností) a v této pozici se nechat vodit;
  • měl by se umět uvolněně (tedy s hlavou do jisté míry dole), svým přirozeným tempem a poslušně pohybovat na lonži na obě ruce v kroku, klusu a v přechodech; bez „rotování“, bez ignorování lonžujícího;
  • měl by znát pobízející i zadržující pomůcky při lonžování a správně a v klidu na ně reagovat;
  • měl by být seznámen s přítomností udidla v hubě i s tím, že udidlo se může v hubě pohybovat (vodění a lonžování s udidlem, kdy není k němu nic zapnutého, později do něho volně zapnout otěže apod.).

Obr. 2: Stejný kůň, stejně dlouhý chambon, za asi 15 minut po focení snímku 1. Zde již koník nechal uvolněně klesnou hlavu dolů a očividně se snaží aktivně klenout krk i hřbet. Zatím ho však tato dobrovolně udržovaná - chambon je prověšený! – pozice vyvádí z rovnováhy a nutí padat na předek. Kůň má málo aktivní záď, ale to se správnou prací (aktivní přechody, neunavovat!) napraví.Obr. 2: Stejný kůň, stejně dlouhý chambon, za asi 15 minut po focení snímku 1. Zde již koník nechal uvolněně klesnou hlavu dolů a očividně se snaží aktivně klenout krk i hřbet. Zatím ho však tato dobrovolně udržovaná – chambon je prověšený! – pozice vyvádí z rovnováhy a nutí padat na předek. Kůň má málo aktivní záď, ale to se správnou prací (aktivní přechody, neunavovat!) napraví.

Díky této přípravě nebude kůň se chambonem bojovat, nebude příliš překvapen tím „omezením“, rychle pochopí, co se po něm chce (nezvedat hlavu výš, než chambon dovolí) a bude se v klidu pohybovat kousek pod úrovní působení chambonu. A o to nám jde, protože pak můžeme správnou prací zlepšovat pohyb a aktivitu jeho zádě a potažmo celého těla. 

Jak lonžovat na chambonu?

Je třeba znát svého koně! Vědět, jak se pohybuje „od přírody“, vypozorovat, jak nízko dokáže i po nácviku nést hlavu a krk během lonžování. V této pozici, ještě lépe kousek nad ní, je třeba začít. Délku chambonu zvolíme tak, aby zapůsobil (tedy se napnul a potáhl koně za nátylník a udidlo) až ve chvíli, kdy kůň zvedne hlavu kousíček nad tuto pozici. Díky tomu nebude kůň nijak omezován a nucen už při prvním setkání se chambonem nést hlavu pod svými momentálními hranicemi možností.

Prvních několik lekcí se kůň bude lonžovat na této délce chambonu. I přesto je třeba si hlídat jeho reakce a pokud by byl náznak toho, že je pro něj tento pohyb namáhavý, nepříjemný, nežádoucí, chambon se prodlouží. Kůň má klusat a dělat přechody s touto délkou uvolněně a klidně, pokud možno by chambon měl být aspoň trošku povolený. Pozor! Tato práce má v tyto dny trvat jen několik minut, často klus prokládat přestávkami v kroku! Dlouhodobější pohyb v této pozici může nadměrně natáhnout hřbetní svaly. Kůň má získat dojem, že chambon prostě není nic hrozného a nepříjemného. Dá se pracovat i dvakrát denně, vždy chvíli na chambonu, pak chvíli bez něho v kroku, pak opět se chambonem atd. Ideálně je takto pracovat 3x týdně, kůň bude dělat pokroky a nepřetáhne se. Vždy je třeba ho důkladně zkontrolovat, jestli nemá citlivé svaly.

Obr. 3: Zbytečně dlouhý chambon, nezabrání koni zvednout hlavu nad požadovanou úroveň.Obr. 3: Zbytečně dlouhý chambon, nezabrání koni zvednout hlavu nad požadovanou úroveň.

Během několika prvních dní se doba lonžování postupně prodlužuje, budeme stále zvyšovat i počet intervalů lonžování se chambonem – krok – lonžování se chambonem – krok… Je třeba stále hlídat reakce koně a nedovolit, aby se unavil nebo byl bolavý. Pokud se pohybuje uvolněně a ochotně, lze na konci lonžování na několik kol v klusu na obě ruce chambon trochu zkrátit. A opět – dobu lonžování na zkráceném chambonu postupně prodlužovat a podle reakcí koně ke konci opět zkrátit chambon o trochu víc. Tak se postupně dojde až do stádia, kdy kůň kluše a provádí přechody s hlavou na požadované úrovni a s požadovanou aktivitou pohybu. 

Při lonžování s chambonem chceme po koni stejnou práci, jakou jsem popisovala v minulém díle. Po uvolnění v přirozeném tempu se snažíme o energický pohyb v klusu a často provádíme přechody – opět energické.

Pokud je chambon příliš krátký, takže kůň nese hlavu níž, než je schopen pohybem svého těla vyrovnat, hrozí nebezpečí, že bude chodit „po předku“ a jeho záď nebude dostatečně aktivní. Protože obecně chambon podněcuje koně nosit hlavu nízko, probouzí u něho tendenci padnout na předek. K tomu by nemělo nikdy dojít! Kůň se má i s hlavou dole pohybovat v rovnováze a to zajistí správná délka chambonu, správné pobízení a časté energické přechody krok–klus-krok. Každý kůň má svoji „nejnižší možnou pozici hlavy“, pod kterou nelze jít, protože se naruší jeho rovnováha a omezí se aktivita končetin a celého těla. U každého koně je tato pozice velmi individuální.

Obr. 4: Zbytečně krátký chambon. Nutí koně nést hlavu příliš nízko. Tento kůň je dostatečně silný a trénovaný, takže nepřepadne v klusu výrazně na předek, ale prodloužením kroků nerovnováhu „dožene“. To však není výcvikově žádoucí a správné.Obr. 4: Zbytečně krátký chambon. Nutí koně nést hlavu příliš nízko. Tento kůň je dostatečně silný a trénovaný, takže nepřepadne v klusu výrazně na předek, ale prodloužením kroků nerovnováhu „dožene“. To však není výcvikově žádoucí a správné.

Ke konci lonžování je dobré chambon sundat a koně nechat vyklusat bez ničeho, pouze aby na známý pokyn dával hlavu dolů. Časem by měl být kůň schopen i bez chambonu pohybovat se s hlavou níž a níž. 

Co očekávat a neočekávat od chambonu?

Chambon říká koni, že by neměl zvedat hlavu a krk výš, než je žádoucí. Nic víc nelze od chambonu očekávat! Žádný zázrak, že se zlepší chody či temperament koně! I s chambonem se může kůň prát nebo ho ignorovat, může s ním utíkat nebo se loudat. To, jak se bude kůň s chambonem pohybovat a jak na něho bude reagovat, určuje dosavadní výcvik a kvalita jeho momentálního pohybu! Takže – vše je zase a jen o lidech…

Obr. 5: Cval se chambonem. Chambon je třeba mít delší než pro klus, protože ve cvalu kůň více kývá hlavou nahoru a dolů a zároveň by ji měl kvůli rovnováze celkově nést trochu výš, tedy hubou na úrovni plecObr. 5: Cval se chambonem. Chambon je třeba mít delší než pro klus, protože ve cvalu kůň více kývá hlavou nahoru a dolů a zároveň by ji měl kvůli rovnováze celkově nést trochu výš, tedy hubou na úrovni plec

V příštím díle se ještě vrátíme k chambonu a zkusím vyvrátit některé mýty, které o něm mezi koňařskou veřejností kolují. 

Předchozí: MČR ve všestrannosti mladých jezdců a družstev ve sváteční dny
Následující: Velký jezdecký den v Kladrubech – krizový scénář se nekonal
x

Mohlo by vás zajímat

První hříbě narozené v roce 2020 v Národním hřebčíně

Prvním naším narozeným hříbětem v letošním roce je klisnička Regencia – 32. Narodila se v úterý 11. 2. 2020 v hřebčíně Slatiňany. Její matka je desetiletá klisna 519 ROCIANA a otcem je hřebec Siglavi Pakra Montilla XI. Regencia je třetím hříbětem plemenné klisny Rociany (narozeny celkem 3 klisny), v případě ...