Home > Články > Výcvik > seriál Kůň na lonži > Kůň na lonži 7 – Komunikace člověka s koněm během lonžování

Kůň na lonži 7 – Komunikace člověka s koněm během lonžování

Dnešním dílem konečně završíme jakousi „přípravnou fázi lonžování“ či jinými slovy „mateřskou školu na lonži“. Opět budeme stavět na základech, o nichž jsme si psali v minulých dílech a přidáme k dosavadním dovednostem několik dalších drobností, abychom už o celé této práci s koněm mohli s čistým svědomí mluvit jako o řádném lonžování.

Mateřskou školu lonžování zakončíme tím, že koně naučíme pohybovat se po obvodu lonžovacího kruhu v požadovaném tempu a směru a provádět požadované přechody, zatímco my budeme stát uprostřed kruhu a komunikovat s ním neznatelnými signály, které jsou odvozeny z dosud používaných signálů při vodění a bude je možné používat i ve „vyšších školách lonžování“ (obr. 1).

Obr. 1: Klidné lonžování. Kůň si sám udržuje tempo, směr a vzdálenost od lonžujícího. Samozřejmě u koně na naší úrovni „lonžovací mateřské školky“ je nezbytný ohrazený lonžovací kruh.Obr. 1: Klidné lonžování. Kůň si sám udržuje tempo, směr a vzdálenost od lonžujícího. Samozřejmě u koně na naší úrovni „lonžovací mateřské školky“ je nezbytný ohrazený lonžovací kruh.

Ke koni budeme promlouvat

  • hlasem (čili nám již známými slovními či hlasovými povely),
  • držením či celkovým pohybem svého těla (což bude velmi podobné řeči našeho těla během vodění koně v „lonžovací“ pozici, pouze budeme postupně dělat stále méně a méně výrazné pohyby či postoje, až bude koni stačit pouhý letmý náznak),
  • pohybem či dotykem lonžovacího biče (nejdříve bude možná potřeba dotyk či dokonce švihnutí, později jen pohyb, který opět bude stále méně výrazný) a
  • signálem ruky, v níž držíme lonž (časem se k tomu přidá i signál lonží, jakási zádrž).

Lonžování je dynamická činnost a my chceme, aby se kůň pohybovat určitým způsobem, aby se na lonži naučil nějaké gymnastické dovednosti, které mu usnadní život a práci pod jezdcem, ne aby se pohyboval „jen tak nějak“. To by nebylo lonžování, ale obíhání koně kolem člověka, nad čímž zastánci různých „přirozených metod komunikace s koněm“ právem ohrnují nos. Přestože teď popíšu několik takzvaných „pozic“, je třeba si uvědomit, že změna jedné „pozice“ v druhou je plynulý pohyb, mnohdy na první pohled bez zvláštní hranice, něco jako je plynulý přechod mezi jednotlivými větami v mluvené řeči. Někdy těch změn proběhne hodně během pár sekund. Podívejme se tedy, jaké „pozice“ musíme ovládat, abychom mohli postoupit z lonžovací školky do první třídy základní školy:

Obr. 2: Neutrální pozice při lonžování. Modrá značka: střed kruhu; červená šipka: přibližný směr pohledu lonžujícího.Obr. 2: Neutrální pozice při lonžování. Modrá značka: střed kruhu; červená šipka: přibližný směr pohledu lonžujícího.

1. Neutrální pozice (obr. 1, 2)

Účel: Sdělení koni, že se má pohybovat kolem nás po obvodu lonžovacího kruhu ve stálém a pravidelném tempu, směru a vzdálenosti od nás.
Cíl: Měli bychom stát uprostřed kruhu na jednom místě a jen otáčet kolem své osy tak, abychom byli stále zhruba na úrovni lopatky koně čelem šikmo dopředu k jeho hlavě. Nemluvíme, nevydáváme žádné zvuky. Lonž držíme v ruce blíže k hlavě koně, paže spuštěná podél trupu, předloktí ukazuje k hlavě koně, takže lonž je vlastně jeho prodloužení. Bič držíme v ruce blíž zádi koně, paže opět spuštěná podél trupu, předloktí ukazuje zhruba na hlezno koně (dle výšky koně a lonžujícího výš nebo níž); bič je prodloužením předloktí. Toť vše. Kůň by měl kolem vás obíhat pravidelně až do skonání světa… nebo až do té doby, než mu jinými signály nedáme pokyn k nějaké změně akce.
Mezikroky: Než dojdeme k výše popsanému cíli, musíme obvykle projít několika „mezikroky“. Například zpočátku nebudeme stát na jednom místě uprostřed kruhu, ale budeme s koněm opisovat dle potřeby větší nebo menší kroužek, což mu pomůže v pravidelném pohybu po obvodu lonžovacího kruhu. V případě potřeby můžeme koně určitým slovním či hlasovým signálem trochu povzbudit k živějšímu pohybu (například zamlaskat) nebo ho naopak trochu uklidnit (hluboké, klidné, protáhlé „hooo“ aj.). Je možné, že budeme zpočátku paže držet poněkud více od těla (jako bychom objímali obrovský balón), abychom mezi ně koně „zarámovali“. Možná budeme muset zapracovat bičem na úpravě tempa či vzdálenosti koně (dotyk či pohyb k zádi pro povzbuzení k lepšímu tempu, sklonění biče či pohyb nebo dotyk zepředu na hruď pro zpomalení, pohyb či dotyk na lopatku pro vrácení koně na obvod kruhu).
Poznámka: Chcete-li, aby se kůň soustředil na vás, musíte se i vy soustředit na něho. To znamená, že se při lonžování nesmíte vybavovat s kamarády vedle sebe či na druhém konci jízdárny, nemáte říkat nic krom povelů, ani nesmíte během lonžování přemítat například o tom, co uvaříte drahé polovičce na večeři.

Obr. 3: Pobízející pozice při lonžování. Modrá šipka: ukročení lonžujícího od středu kruhu.Obr. 3: Pobízející pozice při lonžování. Modrá šipka: ukročení lonžujícího od středu kruhu.

2. Pobízející pozice (obr. 3, 4)

Účel: Na této úrovni (tedy příprava pro vstup do první třídy základní lonžovací školy) je to signál pouze k tomu, aby se kůň rozešel nebo aby přešel do chodu vyššího (z kroku do klusu).
Cíl: Použijeme slovní povel, na jaký jsme byli doposud zvyklí. Tělem se natočíme ještě více do pohybu koně a „zvětšíme se“. Bičem lehce kmitneme nahoru k zádi koně, paži s lonží trochu více natáhneme směrem k hubě koně. Relativně se tak přesouváme vzhledem ke koni trochu více dozadu, přestože vlastně stojíme na místě.
Mezikroky: Zároveň se slovním povelem a natočením těla do směru pohybu koně se mírným úkrokem přesuneme více k zádi koně, můžeme se ke koni i trochu více přiblížit. Nesmíme zapomenout na dostatečné povolení lonže! Bičem lze zpočátku výrazně kývnout a v případě potřeby se jím můžeme koně dotknout po zádi nebo ho švihnout šlahounem, což by měl kůň důvěrně znát jako signál pro přechod do vyššího chodu. Paži s lonží můžeme upažit a ukazovat jí před koně. Aby kůň přešel do požadovaného vyššího chodu, nesmíte se bát být rázní. Pokud byl váš dosavadní výcvik správný a neurychlený, koně to nepoleká ani nezkazí. Tuto „zesílenou pobízející pozici“ udržujte, dokud se kůň neustálí v novém chodu.
Poznámka: V této fázi výcviku na lonži po koni nechtějte cval! Je to pro něho příliš namáhavé a není schopen vám vyhovět – ať už fyzicky nebo psychicky. Pracujte pouze v kroku a klusu či zastavení.

Obr. 4: Pobídka do klusu. V případě potřeby se lonžující přesune blíže k zádi koně, aby mohl dotykem šlahounu biče aktivovat vnitřní zadní končetinu koně.Obr. 4: Pobídka do klusu. V případě potřeby se lonžující přesune blíže k zádi koně, aby mohl dotykem šlahounu biče aktivovat vnitřní zadní končetinu koně.

3. Zpomalující pozice (obr. 5, 6)

Obr. 5: Zpomalující pozice při lonžování. Bič může buď ukazovat před koně (černý bič), nebo na vnitřní zadní kopyto koně či na zem (šedý bič).Obr. 5: Zpomalující pozice při lonžování. Bič může buď ukazovat před koně (černý bič), nebo na vnitřní zadní kopyto koně či na zem (šedý bič).

Účel: Na této úrovni je to signál pro koně, aby přešel z vyššího chodu do chodu nižšího nebo zastavil, popřípadě aby se uklidnil.
Cíl: Přechod dolů zahájíme pro koně již známým slovním povelem a „vypnutím“ všech ostatních signálů: tedy „zmenšíme“ se, sklopíme oči či hlavu, tělem se natočíme ke koni. Paži s bičem necháme klesnout tak, aby se bič špičkou dotýkal země nebo směřovat ke kopytu zadní nohy koně. Paže s lonží jde lehce k tělu nebo zůstane v neutrální pozici. Relativně se tak přesuneme směrem k hlavě koně, přestože stojíme na stejném místě.
Mezikroky: Pro zintenzivnění požadavku na zpomalení koně můžete skutečně udělat krok stranou směrem k hlavě koně nebo se k předku koni přiblížit. Bičem můžete ukázat na jeho hruď nebo před ni, popřípadě s ním tímto směrem mávnout, švihnout nebo se bičem koně zepředu dotknout. V této pozici zůstanete tak dlouho než se kůň neustálí v požadovaném tempu.
Poznámka: Pokud kůň na lonži začne příliš rychle běhat (poleká se apod.) a nereaguje na výše uvedené signály, je třeba za stálého namotávání lonže postupně přejít až k jeho hlavě a tím ho víceméně stočit na menší kruh a tak zastavit. V každém případě je pak vhodné se vrátit o několik kroků ve výcviku zpět a procvičovat s ním vodění a vysílání na kruh, přechody. Až potom, když kůň poslouchá, ho lze opět řádně lonžovat.

Obr. 6: Zastavení koně. Slovní povel a sklonění biče stačí k tomu, aby naučený kůň zastavil.Obr. 6: Zastavení koně. Slovní povel a sklonění biče stačí k tomu, aby naučený kůň zastavil.

4. Odhánějící pozice (obr. 7)

Účel: Přimět koně zvětšit kruh, jinými slovy poslat ho na kruhu dál od sebe.
Cíl: Po slovním povelu, který už má kůň znát z předešlé práce na ruce, a natočení se čelem k lopatce koně následuje ukázání bičem na lopatku koně a natažení paže s lonží k hlavě koně.
Mezikroky: V případě potřeby může lonžující vykročit proti koni (pozor na prověšení lonže!) a celkově svým pohybem těla i hlasem koně od sebe „zahnat“. Může se bičem dotknout lopatky či báze krku koně, může poslat po lonži vlnu k hubě nebo nosu koně.

Obr. 7: Zvětšení kruhu. Bičem a úkrokem k lopatce můžeme koně přimět ke zvětšení kruhu.Obr. 7: Zvětšení kruhu. Bičem a úkrokem k lopatce můžeme koně přimět ke zvětšení kruhu.

Během lonžování usilujte o okamžitou poslušnost během přechodů mezi zastavením, krokem a klusem, v kroku a klusu usilujte o pravidelný pohyb. Rychlost kroku a klusu zatím nechejte na koni, on si ji zvolí tak, aby mu pohyb na kruhu, který je pro jeho tělo ještě nezvyklý a náročný, byl co nejpohodlnější. V tuto chvíli nezáleží na tom, zda má kůň hlavu nahoře či dole, zda drobí kroky a nedošlapuje se, zda jde křivě. Nesmí se tahat ven z kruhu, ani se tlačit na lonžujícího – lonž nesmí být napnutá k prasknutí ani prověšená až na zem. Při zastavení má kůň stát ve směru pohybu na všech čtyřech končetinách a čekat na další signál, nemá se točit čelem k lonžujícími, přešlapovat ani se otáčet do protisměru.

Mějte stále na paměti, že pracujete s koněm-začátečníkem. Nepřetěžujte ho. Lonžování kombinujte s voděním (včetně všech cviků s ustupováním) a vysíláním na kruh a prokládejte přestávkami, kdy koně necháte „jen tak“ stát a přemýšlet. Můžete jednotlivé činnosti střídat například po pěti minutách, každou činnost tak během jedné výcvikové hodiny několikrát zopakujete, čímž se kůň bude lépe učit. Takto můžete s koněm pracovat klidně i hodinu a přesto ho neznechutíte ani neunavíte. Nebojte se mít po ruce několik různě dlouhých vodítek i bičíků a během práce je měnit. Pokud vám něco nepůjde, není problém přejít k jiné činnosti, kterou ovládáte dobře; úspěch koně povzbudí a dodá mu i vám sebedůvěru a můžete se tak vrátit třeba po půl hodině opět k nepodařené lekci a tentokrát ji v klidu zvládnete. Nebo ji zvládnete až zítra. Ukončete každou práci cvikem či sérií cviků, které kůň zvládá dobře, abyste šli oba dva domů v dobrém rozpoložení. Pracujte systematicky, pravidelně, získejte určitou rutinu. Využívejte všech možných pochval a odměn a odměňujte sebemenší snahu koně o vyhovění. S tímto postupem jistě nebudete muset psát do internetových diskusí prosby o rady, jak „zvládnout vzpurného koně, který se na lonži vrhá na člověka“ nebo „utíká z kruhu pryč a protahuje si udidlo hubou“.

 

Předchozí: MČR ve všestrannosti v Kolesách o svátcích
Následující: První kolo Donau Bohemia Trophy se blíží
x

Mohlo by vás zajímat

Pardubice představily své letošní plány České asociaci steeplechase

V sídle Dostihového spolku a.s. na Pardubickém závodišti se v sobotu sešlo valné shromáždění České asociace steeplechase. Hlavním tématem bylo řešení současného stavu českého překážkového sportu. Pardubický Dostihový spolek připravuje na letošní sezonu několik novinek, které mají pomoct ve stabilizaci ubývajícího počtu startujících koní. Členové asociace tyto nápady ocenili. Dostihový spolek pro ...